Våletestens småbarnsversjon VT-SB

(Andreassen, 2017)

Dette er en innlærings- og hukommelsesprøve for barn fra 4 til 8 år. Den består av en liste med 9 ord og et ark det de 9 ordene er avbildet. Testleder leser ordene og peker på arket samtidig. Så fjernes arket, og barnet skal gjengi så mange ord det klarer. Rekkefølge er ikke viktig. Barnet gjentar ordene i den rekkefølgen det velger selv. For barna på 4 og 5 år er det fem innlæringsrunder, for de tre eldste aldersklassene er det seks.

På baksiden av testarket er det er diagram der resultatet kan tegnes inn. Da får en en enkel og oversiktlig framstilling av barnets prestasjon.

Det er mål på langtidsminne,  på gjenkjenning og på antall fall og samlet fallstørrelse. De to siste kan være indikatorer på vansker med å opprettholde konsentrasjon.

243 barn utgjør normeringsgrunnlaget fordelt over 5 ulike aldersgrupper.

En manual på 35 sider gir en grei innføring i bruk og tolkning.

VT-SB overlapper med Våletesten – 2: Begge kan brukes på barn på 7-8 år. Barn i 2. klasse som gjør det svakt på Våletesten – 2, kan testes med VT-SB for å se på effekten av visuell støtte.