Kurs

Jeg tilbyr kurs i utredningsarbeid generelt og bruk av ulike tester. Kurs har blitt holdt i egen regi, men de siste årene mest på bestilling fra ulike instanser. Har hatt kurs for psykiatrien på Helgeland i utredning av intelligens, ADHD og autismespektervansker.  WISC-kursene har hatt klart størst etterspørsel, og da i første rekke som bedriftsinterne kurs. Siste kurs før covid slo til var for psykiatrien i Sogn og Fjordane, som åpnet kurset også for PPT i samme område.

Jeg har hatt kurs i ulike WISC-versjoner i Vestfold, Østfold, Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trøndelag, Førde, Grimstad, Førde og Sandnessjøen. . Jeg har kurset alle BUPAs poliklinikker i Vestfold, barne- og ungdomspsykiatrien i Nord-Trøndelag, de fleste PPT-kontorene i Vestfold og hatt kurs i regi av NTNU i Kristiansund.

Kurset i WISC har i hovedsak ikke vært innføringskurs for nybegynnere, men kurs for folk med litt kjennskap til testen. Det gir mulighet til å formidle et kritisk blikk på sterke og svake sider og hvordan forstå de ulike resultatene. Rene innføringskurs er også en mulighet, viss det er ønske om det.

Testmanualene inneholder få kritiske tanker rundt testene. Det er ikke god markedsføring og flagge svake punkt, kun at nyeste utgave er bedre enn den forrige!

Et annet ankepunkt er utviklingen av intelligensbegrepet: Nå er både tallhukommelse og symbolleting med i utregning av IQ, mens de tidligere ikke var det. Nødløsning GAI (General Ability Index) er innført for å løse floken!

Jeg har også hatt mindre kurs for skolepersonell, foreldremøter, pårørende og slektninger til klienter i tema knyttet til ulike typer funksjonshemming. De mest sentrale er

ADHD / Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse
Autisme / Aspergers syndrom
Nonverbale lærevansker

Pris: Avtales i hvert enkelt tilfelle, litt avhengig av hvor mange som skal delta og hvor mye reisevirksomhet det medfører.