Test av visuell læring – TVL

(Andreassen, 2015)

Endelig en test  på visuell læring som ikke er avhengig av tegneferdighet eller der en bare ser på om en kan gjenkjenne en tegning eller rekkefølge av symboler. Utgitt i 2015!

TVL  er normert for 1., 3., 5., 7. og 9. klassetrinn. Den består av to varianter av et memoryspill. Den første varianten består av kort med sokker der en skal finne to og to like ved  å bruke så få trekk som mulig. Den neste varianten består av abstrakte strektegninger.

I begge variantene måles samlet innlæring som antall trekk brukt på de fem rundene testen består av. De ulike sokkene har sin faste plass i matrisen slik at det er forventet at en skal bruke færre antall trekk for hver runde. Etter fem runder med konkretene (sokkene), kommer fem runder med abstraktene (strektegningene). De har andre faste plasser i matrisen.

Etter disse rundene kommer to runder til med konkretene som et mål på langtidsminne. Etter langtidsminnerundene med konkretene, kommer to runder med abstraktene. Alt ligger på samme plass hel tiden.

Den er normert på over 450 skoleelever i Norge og har et meget representativt utvalg. Testen gjøres på PC og er lett å administrere. De fleste barn og unge synes det er tiltalende med en test på PC og det er ikke så lett å føle at en mislykkes.

Resultatene overføres manuelt fra testprogrammet til et regneark i Ecxel der en får fram en illustrerende læringskurve i et diagram med kurver for gjennomsnitt og pluss og minus ett standardavvik. En har tilgang til råskårene for den aktuelle kandidat og kan se grenseverdiene for normeringsutvalget.

Det er to samleskårer: Den første er basert på summen av antall trekk i de fem læringsrundene. Den andre er summen av læringsrunde to til fem. Det er en alternativ totalskåre for å kompensere for eventuell flaks i runde en eller andre forhold som er nevnt i manualen. Begge vises både med råskårer og standardskårer. Langtidsminnerundene summeres også og kommer både med råskårer og standardskårer.

Tidsbruk for innlæringsrundene framstilles også i et diagram slik at en kan se om kandidaten har brukt normal tid, er rask eller sein i forhold til andre og i forhold til hvor mange ord som huskes. Det kommer et diagram for konkretene og et for abstraktene. De gir umiddelbart et godt inntrykk av hvordan læringen har vært og er fine å bruke i tilbakemeldingen.