Våletesten – 2V

(Andreassen, 2017)

Dette er en test på enkel språklig innlæring (pugglæring / listelæring) som er normert for voksne. Den består av en liste på 12 enkle ord som skal leses ti ganger.( Det er de samme ordene som er brukt på utgaven for barn og ungdom.) Etter hver opplesning skal klienten gjengi så mange ord som mulig, i den rekkefølgen som passer dem best.

Deretter kan læringskurven tegnes inn i diagrammet på baksiden av testarket der en umiddelbart får en oversiktlig og lettfattelig framstilling av prestasjonen. I diagrammet er det linjer som viser gjennomsnitt og standardavvik.

De mest sentrale målene:

Totalskåren: Hvor mange ord er gjengitt totalt på de ti innlæringsrundene?

Innlæringsfasen: Hvor mange ord er gjengitt totalt på de fem første rundene?

Konsolideringsfasen: Hvor mange ord er gjengitt totalt på de fem siste rundene?

Langtidsminne 1: Hvor mange ord gjengis etter en pause på 5 – 10 min. (uten ny opplesning).

Langtidsminne 2: Hvor mange ord gjengis etter en pause på en uke (også uten ny opplesning).

I noen sammenhenger vil det være nyttig å kunne differensiere mellom innlæringsfasen og konsolideringsfasen. En kandidat kan gjøre det bra de fem første rundene for så å falle av i konsolideringsfasen. Skyldes det oppmerksomhetsvansker? En kandidat som gjør det svakt de fem første rundene og så forbedrer prestasjonene i de fem siste rundene, skyldes det angst eller vansker med å skjønne hva han skulle gjøre? Det er uansett en fordel for vedkommende å få mange repetisjoner fordi han da får lært det samme som andre på samme alder.

Andre interessante mål:

Antall fall i læringskurven: Hvor mange «hakk» forekommer? Hakk er definert som svakere resultat enn i forrige innlæringsrunde.

Fallstørrelsen: Her summeres størrelsen i hakkene. Med åtte ord i runde syv, og bare fem ord i runde åtte, blir fallstørrelsen på tre.

De to første målene er hukommelsesindikatorene. Langtidsminne 2 er interessant for de kandidatene der en mistenker demens. Viss kandidaten har strevet seg gjennom innlæringsrundene, og nesten alt er borte en uke etter, er det bekymringsfullt. Langtidsminne 1 vil være mindre sensitivt for demensutvikling. Ting kan øves inn, men det blir borte.

Antall fall og Fallstørrelsen er svært relevante i forhold til ADHD-problematikk og autismespektervansker. Dette får grundig omtale i manualen.

Det er en fyldig manual på over 90 sider til Våletesten – 2V der mine erfaringer med ulike typer diagnoser er oppsummert. Det dekker et vidt spekter fra de vanlige som ADHD, infantil autisme, Aspergers syndrom og lett psykisk utviklingshemming til lavfrekvente som Downs syndrom, Williams syndrom og Prader-Willi. For noen av disse gruppene foreligger det kunnskap om språklig innlæring, for andre grupper er det mine erfaringer som er oppsummert. Bruker du Våletesten – 2 på kandidater med diagnoser som ikke er dekket i manualen, hører jeg gjerne fra deg.

Det er dessverre slik at min kliniske erfaring i alle hovedsak er fra barne- og ungdomsfeltet, slik at sentral voksenproblematikk som demens, schizofreni, depresjon osv. ikke er dekket. De er likevel mitt håp at erfaringene på barn og ungdom i stor grad vil være overførbar til voksne med samme diagnoser.

Våletesten – 2V er normert på 316 voksne i Norge. Det er normer for følgende aldersgrupper: 20 – 34, 35 – 49, 50 – 59, 60 – 69, 70 – 79 og 80 – 89, Normene er kjønnsdelte. For 80-åringene lot set seg ikke gjøre å få nok menn, slik at der fines det bare normer for damer.

Oversettelser: Se lista som ligger under fanen Våletesten – 2

Ordlisten er oversatt til over 40 ulike språk!