Våletesten – 2

(Andreassen og Øksenholt, 2009)

Dette er en test på enkel språklig innlæring og hukommelse, eller pugglæring: Tolv enkle ord leses opp 10 ganger. Etter hver opplesning skal kandidaten gjenta så mange ord som mulig, og kan gjengi dem slik det passer vedkommende best. De må ikke gjengis i samme rekkefølge som de ble lest.

Da får en se hvordan læringen utvikler seg over de ti rundene: Testleder tegner opp en læringskurve i et diagram der gjennomsnittslinje og linjer for pluss ett standardavvik og minus ett og to standardavvik er tegnet inn.

De mest sentrale målene:

Totalskåren: Hvor mange ord er gjengitt totalt på de ti rundene?

Innlæringsfasen: Hvor mange ord er gjengitt totalt på de fem første rundene?

Konsolideringsfasen: Hvor mange ord er gjengitt totalt på de fem siste rundene? I noen sammenhenger vil det være nyttig å kunne differensiere mellom disse fasene. En kandidat som gjør det bra de fem første rundene for så å falle av i konsolideringsfasen. Skyldes det oppmerksomhetsvansker? En kandidat som gjør det svakt de fem første rundene og så forbedrer prestasjonene i de fem siste rundene, skyldes det angst eller vansker med å skjønne hva han skulle gjøre? Det er uansett en fordel for vedkommende å få mange repetisjoner fordi han da får lært det samme som andre på samme alder.

Andre interessante mål:

Langtidsminne 1: Hvor mange ord gjengis etter en pause på 5 – 10 min. (uten ny opplesning).

Langtidsminne 2: Hvor mange ord gjengis etter en pause på en uke (også uten ny opplesning).

Antall fall i læringskurven: Hvor mange «hakk» forekommer? Hakk er definert som svakere resultat enn i forrige innlæringsrunde.

Fallstørrelsen: Her summeres størrelsen i hakkene. Med åtte ord i runde syv, og bare fem ord i runde åtte, blir fallstørrelsen på tre.

De to første målene er hukommelsesindikatorene. Langtidsminne 2 er interessant for de kandidatene der mor sier at han kunne alt kvelden før prøven. Dagen etter husket han ikke noe likevel, enda de hadde lest mye. Med svakt langtidsminne 2, vil mors antagelse bli bekreftet. Ting kan øves inn, men det blir borte. De to siste målene er svært relevante i forhold til ADHD-problematikk og autismespektervansker. Se Våletesten.no for mer informasjon eller ta kontakt via mail.

Det er en fyldig manual på nesten 90 sider til Våletesten – 2 der mine erfaringer med ulike typer diagnoser er oppsummert. Det dekker et vidt spekter fra de vanlige som ADHD, infantil autisme, Aspergers syndrom og lett psykisk utviklingshemming til lavfrekvente som Downs syndrom, Williams syndrom og Prader-Willi. For noen av disse gruppene foreligger det kunnskap om språklig innlæring, for andre grupper er det mine erfaringer som er oppsummert. Bruker du Våletesten – 2 på kandidater med diagnoser som ikke er dekket i manualen, hører jeg gjerne fra deg.

Våletesten – 2 er normert på over 500 skoleelever i Norge. Det er normer for 2., 4., 6., 8. og 2. trinn på videregående skole. Normene for 6. trinn er stipulert ut fra normene for tilgrensende trinn. Normene for 2. trinn på videregående skole er kjønnsdelte. Her har jentene blitt flinkest og må ha egne sett med normer.

Her blir Våletesten forskjelling fra CAVLT-II (Talley, 1993) som ikke fant kjønnsforskjeller i sitt materiale. Det gjorde han selvsagt ikke fordi han regnet på alle aldrene samtidig og da ble kjønnsforskjellene blant de eldste vannet ut siden de ikke finnes i de laveste aldersgruppene. Han hadde så få elever på de høyeste alderstrinnene at det ikke er meningsfullt å regne på kjønnsforskjeller: 31 elever på 8. trinn og 30 på videregående. Det er bekymrignsfullt lavt. Det oppgis heller ikke frafallstall, noe som gjør disse normene enda mer usikre.

Oversettelser:

Våletesten – 2 er også normert på svenske elever. Det er gjort stikkprøvenormering på tre klassetrinn i Sverige som viser at svenske barn presterer likt med norske på denne ordlisten. Det er utarbeidet svenske testark.

I tillegg er det laget oversettelser til snart førti ulike språk slik at det er mulig å teste folk som nettopp har kommet til Norge og som ikke ha rukket å lære norsk, eller som strever betydelig med norsk, men som snakker eget morsmål.

Så langt er følgende oversettelser ferdigstilt:

 1. Svensk
 2. Somali
 3. Spansk
 4. Portugisisk
 5. Russisk
 6. Polsk
 7. Fransk
 8. Engelsk
 9. Tyrkisk
 10. Farsi
 11. Dansk
 12. Serbokroatisk
 13. Litauisk
 14. Albansk
 15. Tagalog
 16. Thai
 17. Kurdisk
 18. Nord-Samisk
 19. Sør-Samisk
 20. Nederlandsk
 21. Rumensk
 22. Islandsk
 23. Vietnamesisk
 24. Estisk
 25. Finsk
 26. Italiensk
 27. Tsjekkisk
 28. Kasakhisk
 29. Ukrainsk
 30. Hebraisk
 31. Tysk
 32. Arabisk
 33. Farsi
 34. Kurdisk
 35. Pashto
 36. Urdu
 37. Punjabi
 38. Swahili
 39. Tigrina

Kan du er språk som ikke er på listen, ta kontakt viss du vil gi et bidrag i form av å oversette 24 ord (12 ord fra læringslista og 12 ord til som er på gjenkjenningslista)

Våletesten for voksne: Se egen fane for denne som ble ferdigstilt i 2017

Bestilling

Våletesten kan bestilles fra fanen «Bestilling» her, eller fra hjemmesiden Våletesten.no. Prisen er den samme.

Oversettelser koster 800 kr pr stykk. Disse selges kun til de som har kjøpt eller kjøper Våletesten – 2 samtidig. Da er det fri bruk.