Velkommen til nettstedet til nevropsykolog og testutvikler
Tor Herman Andreassen

Jeg jobber for tiden i Barne- og ungdomspsykiatrien i Vestfold, som teamkoordinator for Nevroteamet. Mine hovedinteresser de siste 20 årene har vært kartlegging og forståelse av ulike typer kognitiv svikt, både medfødte varianter og ervervede. Når en ikke mestrer skole, fritid eller arbeidsliv som forventet, kan det ha sammenheng med forhold i hjernen som en ikke kan noe for. Det kan skyldes at en ikke forstår det samme som andre (nedsatt evnenivå), at en ikke klarer å være konsentrert (ADHD eller lignende tilstander), at en strever med å huske det en har lært, at en strever med å fungere sosialt (vansker i autismespekteret), osv. Det er viktig å kartlegge om slike ting ligger til grunn for vanskene en opplever.

Noe av de samme vanskene kan en oppleve viss en har hatt sykdom i hjernen eller fått hjerneskade i forbindelse med ulykker. Det er da også viktig å få kartlagt de tenkemessige funksjonene for å se hvordan de fungerer.

Jeg har en privatpraksis ved siden av mitt ansettelsesforhold i BUPA. Der tar jeg i mot klienter som av ulike grunner ikke ønsker å benytte det offentlige tilbudet.

Utdanning

Cand. mag. i 1982 med psykologi grunnfag, filosofi grunnfag og sosiologi mellomfag
Cand. psychol. i 1986, Universitet i Oslo
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, 1998
Spesialist i klinisk nevropsykologi, 2006

Praksis fra 1986 til 2015

1986 Vefsn Familierådgivningskontor
1988 Skjervengan skole og institusjon for psykisk utviklingshemmede, Mosjøen
1990 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Vefsn sykehus
1992 PPT for Nøtterøy og Tjøme
1995 PPT for Andebu, Ramnes og Våle
2002 Habiliteringstjenesten i Vestfold
2012 Nevroteamet, Barne- og ungdomspsykiatrien i Vestfold

Egen praksis

Veiledning
Utredningsarbeid med private klienter, men mest utredningsarbeid for andre instanser som PPT, BUPA, Habilitering.

Kursvirksomhet:

 • Dagkurs / to dagers kurs og halvdagskurs i WPPSI-III, WISC-IV og WAIS IV.
 • Dagskurs i Våletesten
 • Andre testkurs: VMI, WNS,
 • Arbeid med "bokstavbarna i skolen" (ADHD, Asperger syndrom, LPU, osv)
 • Psykologvirksomhet i Habilitering

Noen kurs har gått i privat regi, andre har kommet på forespørsel fra ulike instanser.

Testutvikling, ferdige tester (se egne sider for disse)

 • Våletesten, 2002 (første utgave. Ikke i salg mer)
 • Våletesten – 2, 2009: Utvidet utgave med normer fra 2. klasse til Videregående skole og langtidsminne 1 og 2.
 • Våletesten - 2V, 2017: Normert for voksne fra 20 til 70/80 år
 • Våletestens småbarnsversjon, 2017: Innlæring med visuell støtte, 4 til 8 år
 • Vedvarende Oppmerksomhetstest – Tall, VOT-T, 2012
 • Test av visuell læring, TVL,  2015

Testutvikling, pågående prosjekt

 • Norsk test på visuell leting: Psykomotorisk tempo og nøyaktighet
 • Vedvarende oppmerksomhetstest: En variant for yngre barn og en for videregående skole (17-18 åringer)
 • Bulldozer: En test på planlegging og impulskontroll
 • Reaksjonstidstest: Kartlegger enkel reaksjonstid og reaksjonstid på blandede stimuli (når en skal reagere på noen, men ikke på andre)